Baner reklamowy - MalaAkademia.glogow.pl - Najlepsze kursy językowe, biznesowe i artystyczne w Głogowie!
Espanita.glogow.pl - Najlepsze kursy języka hiszpańskiego w Głogowie! | Mała Akademia Edukacja & Sztuka

Uwaga! W roku 2017 nie przyjmujemy nowych zapisów.

Zapraszamy na kursy języka angielskiego!

Poziomy

Dbamy o to, żeby nasz program nauczania był zgodny z aktualnymi wytycznymi Rady Europy i z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Mamy też na względzie wymagania określone dla egzaminów DELE. Dostosowujemy czas realizacji każdego z poziomów do potrzeb polskiego studenta. Ponadto, dajemy naszym studentom możliwość swobodnego cieszenia się nauką języka i praktyką, bez wprowadzania nowych zagadnień gramatycznych na nowatorskich kursach CONVERSACIÓN.

Osobom, które nie miały wcześniej styczności z językiem hiszpańskim, proponujemy naukę od podstaw (poziom zerowy – Inicial), natomiast osoby kontynuujące naukę tego języka mają do wyboru 15 poziomów. Nauka na każdym z niższych poziomów (np. Inicial) trwa ok. 20-30 godzin, natomiast na poziomach wyższych (np. Intermedio) ok. 60-120. Poziomy te wyglądają następująco:

POZIOMY
CHARAKTERYSTYKA
GŁÓWNE CELE

A1

1. Inicial

Dla słuchaczy nie uczących się wcześniej języka hiszpańskiego

 • opanowanie zasad wymowy i pisowni
 • możliwość reakcji w prostych i konkretnych sytuacjach życia codziennego (przedstawianie siebie i innych, zadawanie podstawowych pytań i udzielanie informacji z zakresu życia prywatnego, opis osób, podstawowe zakupy, słownictwo dotyczące jedzenia – restauracja, sklep)
 • odmiana czasowników regularnych i podstawowych nieregularnych w czasie teraźniejszym, rozróżnienie ser/estar oraz hay/estar
 • elementy kultury krajów hiszpańskojęzycznych

A1

2. Elemental

Dla słuchaczy posiadających bardzo podstawową wiedzę językową lub po długiej przerwie w nauce

 • rozwinięcie umiejętności komunikowania się w codziennych sytuacjach (zakwaterowanie w hotelu, pytanie o drogę i udzielanie instrukcji, odczytywanie godzin)
 • określanie upodobań i preferencji
 • czas teraźniejszy (czasowniki nieregularne)
 • elementy kultury krajów obszaru hiszpańskojęzycznego

A1

3. Básico

Dla osób znających podstawowe słownictwo, czas teraźniejszy, potrafiących prowadzić proste dialogi

 • umiejętność wypowiedzi w rutynowych sytuacjach komunikacyjnych (mówienie o środkach transportu, świętach i tradycjach, kupowanie biletów na samolot, usprawiedliwianie się)
 • określanie upodobań i preferencji
 • czas teraźniejszy (czasowniki nieregularne)
 • czynności dnia codziennego,
 • proste wypowiedzi pisemne
 • wprowadzenie czasu przeszłego Pretérito Perfecto i konstrukcji wyrażającej przyszłość (ir + a + infinitivo)
 • elementy kultury krajów obszaru hiszpańskojęzycznego
A2

4. Continuación

Dla słuchaczy posługujących się wiedzą z zakresu poziomu A1.

 • umiejętność wypowiedzi na temat pogody, sposobów podróżowania, rozmowy telefoniczne, umawianie się
 • wWprowadzenie konstrukcji peryfrastycznych: estar+gerundio, hay que +infinitivo, soler +infinitivo
 • tworzenie przysłówków, użycie przyimków desde i desde hace
 • elementy kultury krajów obszaru hiszpańskojęzycznego

A2

5. Continuación avanzada

Dla osób swobodnie posługujących się czasem teraźniejszym, umiejących porozumieć się w prostych sytuacjach; znających formy czasu Pretérito Perfecto i konstrukcji wyrażającej przyszłość (ir + a + infinitivo)

 • czas Pretérito Indefinido, tryb rozkazujący z zaimkami dopełnienia bliższego (lo / la / los / las)
 • opowiadanie o podróżach,słownictwo związane ze zdrowiem (części ciała, choroby, wizyta u lekarza, samopoczucie) z różnicami kulturalnymi, wyrażanie opinii
 • elementy kultury krajów obszaru hiszpańskojęzycznego

A2

6. Progreso

Dla osób radzących sobie w sytuacjach towarzyskich, nawet jeśli nie rozumieją wszystkiego i nie potrafią w pełni samodzielnie podtrzymać konwersacji.

 • kontrast Pretérito Indefinido / Pretérito Perfecto
 • słownictwo związane z mieszkaniem (opis, ofert sprzedaży) z odzieżą, z pracą (szukanie pracy, oferty pracy)
 • okoliczniki miejsca, przymiotniki komparatywne, przysłówki muy i mucho
 • elementy kultury krajów obszaru hiszpańskojęzycznego

A2

7. Intermedio bajo

Dla osób radzących sobie w sytuacjach towarzyskich, z ugruntowaną znajomością czasu Indefinido,Perfecto i trybu rozkazującego

 • czas przyszły Futuro Imperfecto i przeszły Pretérito Imperfecto,
 • słownictwo związane z imprezami kulturalnymi i świętami -zapraszanie, przyjmowanie i odrzucanie zaproszeń, opowiadanie życiorysu, dzieciństwa, opis zwyczajów z przeszłości, mówienie o cechach charakteru, stereotypach, wyrażanie niedowierzania i wątpliwości
 • elementy kultury krajów obszaru hiszpańskojęzycznego

B1

8. Intermedio

Dla osób, które potrafią posługiwać się większością czasów trybu oznajmującego (z zakresu poziomów A1/A2), potrafiących wypowiadać się bez przygotowania na znane tematy oraz dotyczące życia codziennego.

 • swobodne użycie czasów przeszłych trybu oznajmującego, kontrast tych czasów (wprowadzenie Pretérito Pluscuamperfecto)
 • proszenie o informacje oraz udzielanie informacji dotyczących osób (charakter, zainteresowania, osobowość, wygląd etc.)
 • utrwalenie wiedzy na temat kontrastu Pretérito Indefinido / Pretérito Perfecto
 • wyrażanie opinii
 • relacjonowanie przeszłych wydarzeń, swoich doświadczeń
 • opisywanie i ocenianie wydarzeń
 • wyrażanie upodobań
 • proponowanie, akceptowanie lub odrzucenie zaproszeń / propozycji, usprawiedliwianie się
 • elementy kultury krajów hiszpańskojęzycznych

B1

9. Intermedio plus

Dla osób nie mających problemów z posługiwaniem się trybem oznajmującym, potrafiącym wypowiadać się na tematy dotyczące życia codziennego

 • Modo Imperativo Afirmativo i Negativo formy regularne i nieregularne
 • Modo Subjuntivo – czasowniki regularne i najczęstsze nieregularne
 • Użycie formy bezosobowej z „se”
 • udzielanie rad
 • rozmawianie o zdrowiu, chorobach i sposobach radzenia sobie z nimi, ich symptomach etc.
 • organizacja kampanii prewencyjnej
 • opisywanie problemów i udzielanie porad
 • opisywanie i definiowanie przedmiotów
 • wyrażanie opinii
 • elementy kultury krajów hiszpańskojęzycznych

B1

10. Intermedio alto

Dla osób potrafiących prowadzić normalną rozmowę z użytkownikiem języka w zakresie różnych dziedzin.

 • czas Pretérito Pluscuamperfecto
 • kontrast i użycie wszystkich czasów przeszłych
 • pisanie ogłoszenia
 • reklamacje
 • słownictwo dotyczące usług, firm, ogłoszeń
 • elementy kultury krajów hiszpańskojęzycznych

B1

11. Avanzado

Dla słuchaczy komunikujących się w języku hiszpańskim bez większych problemów, charakteryzujących się poprawnością językową

 • użycie czasu Futuro Imperfecto
 • tworzenie hipotez
 • mówienie o przyszłych wydarzeniach
 • argumentowanie swojego stanowiska (acuerdo / desacuerdo)
 • udział w debacie, zabieranie głosu, oponowanie, etc.
 • wyrażanie swoich uczuć i stanów ducha, czasowniki: ponerse, quedarse, volverse, hacerse
 • ocenianie zachowań i dawanie rad
 • relacje międzyludzkie (llevarse, pelearse)
 • pisanie zaproszeń, gratulacji, próśb, przeprosin, pocztówek, maili etc.
 • wyrażanie próśb, proszenie o pozwolenie;
 • słownictwo związane ze środowiskiem naturalnym, technologią, społeczeństwem;
 • elementy kultury krajów hiszpańskojęzycznych;

B2

12. Consolidación

Dla słuchaczy posługujących się wiedzą z zakresu poziomów B1 (duża poprawność językowa, pełna komunikatywność).

 • materiał z zakresu DELE Intermedio;
 • Modo Subjuntivo – rozwinięcie i pozostałe czasy tego trybu;
 • użycie czasowników frazalnych;
 • słowotwórstwo;
 • spontaniczne i różnorodne wypowiedzi na różne tematy również abstrakcyjne;
 • streszczanie i tłumaczenie trudniejszych tekstów;
 • szczegółowe opisywanie różnych sytuacji;
 • elementy kultury krajów hiszpańskojęzycznych;

B2

13. Consolidación plus

Dla osób płynnie i spontanicznie posługujących się językiem, w sytuacjach towarzyskich i zawodowych, chcących udoskonalić swoje umiejętności w zakresie języka mówionego i pisanego

 • tworzenie zdań warunkowych
 • mowa zależna i niezależna;
 • wysoka zdolność używania struktur gramatycznych i form leksykalnych;
 • naturalność wypowiedzi ustnych i pisemnych;
 • rozumienie tekstów obszernych i skomplikowanych;
 • elementy kultury krajów hiszpańskojęzycznych;

C1

14. Perfeccionamiento

Dla osób płynnie posługujących się językiem hiszpańskim, chcących doskonalić słownictwo i usystematyzować wiedzę z zakresu gramatyki.

 • elementy materiału z zakresu DELE Superior;
 • elementy kultury krajów hiszpańskojęzycznych;

C2

15. Experto

Dla osób płynnie posługujących się językiem hiszpańskim, chcących utrzymać kontakt z językiem, doskonalić słownictwo i usystematyzować wiedzę z zakresu gramatyki.

 • opanowanie materiału z zakresu DELE Superior;
 • zbliżenie do dwujęzyczności;
 • elementy kultury krajów hiszpańskojęzycznych

POZIOMY WEDŁUG EUROPEJSKIEGO OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO

POZIOM PODSTAWOWY

 • A1 – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
 • A2 – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to na przykład: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

POZIOM SAMODZIELNOŚCI

 • B1 – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pacy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
 • B2 – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

POZIOM BIEGŁOŚCI

 • C1 – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować, jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.
 • C2 – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Źródło: „Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie”, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, redakcja czasopisma Języki Obce w Szkole, Warszawa 2003

Wśród naszych klientów są m.in.:

 • ma-klient-amerigas
 • ma-klient-alvo
 • ma-klient-avon
 • ma-klient-maxam
 • ma-klient-ritex
 • ma-klient-eiglobal
 • ma-klient-darr
 • ma-klient-dolzamet
 • ma-klient-lsse
 • ma-klient-dk-lotniczy
 • ma-klient-dk-motor
 • ma-klient-intl
 • ma-klient-fundacja-miedz
 • ma-klient-pkl
 • ma-klient-psf
 • ma-klient-krisbau
 • ma-klient-umwd
 • ma-klient-powiat-glogowski
 • ma-klient-gmina-glogow
 • ma-klient-km-glogow
 • ma-klient-sm-nadodrze
 • ma-klient-zgm-glogow
 • ma-klient-kozminski
 • ma-klient-debra
 • ma-klient-dfop
 • ma-klient-zlop
 • ma-klient-tratwa
 • ma-klient-szansa